Main Power
- Rock -
Foto 2005
// - Main Power-logo